Διαδικασίες ΑΣΕΠ

 
 
Στο Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών στη Θεσσαλονίκη παρέχεται εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη, σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Αρχικά πραγματοποιείται «συνάντηση γνωριμίας», εφόσον τούτο είναι εφικτό, κατά την οποία καταγράφονται τα προσόντα του ενδιαφερόμενου, συγκροτείται ο «φάκελος υποψηφίου» και εντοπίζονται οι δυνατότητες και οι προοπτικές του, ιδίως δε σε ποιους τομείς διαφαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτευχθεί ο στόχος της πρόσληψης, κατ’ αρχάς σε μόνιμη θέση, αλλά και εν γένει σε θέσεις ορισμένου χρόνου.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του πελάτη του γραφείου μας για την έκδοση προκηρύξεων που αφορούν σε θέσεις της ειδικότητάς του.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει εντοπίσει την Προκήρυξη ΑΣΕΠ ή Ανακοίνωση ΣΟΧ του δημοσίου φορέα που τον ενδιαφέρει και θέλει να συμμετέχει στη σχετική διαδικασία, το δικηγορικό γραφείο του Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου αναλαμβάνει εκ του μηδενός την διεκπεραίωση της διαδικασίας, η οποία, κατά βάση, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 
Αίτηση για πρόσληψη σε μόνιμη θέση
 
Αίτηση για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου
 
Αίτηση πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας
 
Διαδικασία ενστάσεων ενώπιον ΑΣΕΠ
 
Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών